Ett nätverk av jurister

Vad gör en jurist? – Jurist24

Vad gör en jurist? – Jurist24

Som jurist är du både rådgivare och expert på frågor som rör lag och avtal. Arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilket område du väljer att jobba inom. Vanliga sysslor är att förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar.

Vad gör en jurist?

Kvalificerad rådgivning

Jurist24 ett nätverk av jurister som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom skilda rättsområden, med fokus på affärsjuridik, arbetsrätt, familjerätt, företagsöverlåtelser och tvistlösning. Vi biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag.

Vad är familjerätt?

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Vad är affärsjuridik?

Affärsjuridik

Vad är affärsjuridik? Affärsjurist är en jurist, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom kontrakt.

Advokatrådgivning kostnadsfri juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Kontakta oss för juridisk rådgivning. Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla.

Vad är en brottmålsadvokat?

Offentlig försvarare

En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet.

Välkommen till Jurist24

Välkommen till Jurist24

Vi på Jurist24 erbjuder tjänster inom juridik. För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

Hur blir man advokat?

Hur blir man advokat?

För att bli advokat behöver du en juristexamen, yrkeserfarenhet och godkänd advokatutbildning.

Fastighets & Entreprenadjuridik

Fastighets & Entreprenadjuridik

Här finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp.

Vad menas med arvsrätt?

Arvsrätt

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort.

Vad är socialrätt?

Vad är socialrätt?

Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende.

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige.

Wikipedia information om Advokat

Advokat Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register (advokatsamfund). I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam.Illustrationerna på denna sida visar att advokater i vissa länder har en särskild ämbetsdräkt. I Sverige är dock advokaten fri att klä sig enligt eget tycke.

Synonymer till jurist

  • rättslärd, lagfaren person, advokat, lagklok, lagkarl, sakförare, notarie, försvarsadvokat, rättegångsbiträde, rättegångsombud, rättskunnig, rättsombud, lagkunnig

Glödhet marknad för framtidens jurister