Ett nätverk av jurister

Vad är ett upplåtelseavtal? - Jurist24

Vad är ett upplåtelseavtal - Jurist24

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är ett avtal mellan en fastighetsägare och en annan part som ger den andra parten rätt att nyttja fastigheten på ett visst sätt. Ett upplåtelseavtal kan till exempel gälla arrende, hyra, bostadsrätt eller servitut. Ett upplåtelseavtal innehåller vanligtvis information om:

– Parterna och deras kontaktuppgifter

– Fastigheten och dess läge, storlek och skick

– Upplåtelsens syfte, omfattning och villkor

– Upplåtelsens längd och uppsägning

– Betalning av avgift, skatt, försäkring och underhåll

– Ansvar för skador, störningar och tvister

– Eventuella särskilda bestämmelser eller förbehåll

Bostadsrättsskola – att bo i en bostadsrätt

Wikipedia information om Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare). De bostadsrättsföreningar i Sverige motsvaras i Finland av bostadsandelslaget (som är sällsynta). Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetsunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit. I en oäkta bostadsrättsförening i Sverige härrör mindre än 60 % av de totala intäkterna från medlemmarna, beräknat enligt en särskild formel. Distinktionen är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

Synonymer till upplåtelse

  • upplåtande; uthyrning, förhyrning, överlåtande av nyttjanderätten, utarrendering