Ett nätverk av jurister

Försäkringsrätt & skadeståndsrätt - Jurist24

Försäkringsrätt & skadeståndsrätt - Advokatbyrå24

Skadeståndsrätt

Regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada (skadestånd) ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara.

Vad som regleras är dels rätten till skadestånd dels skadeståndets storlek.

Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person (den skadegörande parten) genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons (den skadelidande partens) egendom, och dessa parter inte befinner sig i ett avtalsförhållande. Ett skadestånd som uppkommer ur en sådan situation kallas för utomobligatoriskt skadestånd. Begreppet utomobligatoriskt kommer av att parterna har inga tidigare avtalsförpliktelser (obligationer) till varandra.

För skador som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande använder man regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger så kallat (inomobligatoriskt skadestånd). Sådana skadeståndsfrågor räknas i allmänhet inte till skadeståndsrätten utan behandlas som en del av avtalsrätten.

Vanliga frågor inom skadeståndsrätten är vilken ansvarstyp som ska gälla för det aktuella handlandet och skadan, vilket orsakssamband som måste föreligga mellan handlingen och skadan (adekvat kausalitet) och hur skadan ska beräknas i kronor och ören.

Genom hävdande av ett skadeståndsanspråk uppstår ett rättsförhållande mellan den skadegörande och den skadelidande parten. Skadeståndsrätten räknas därför som en del av obligationsrätten.

I Sverige anses som huvudregel att “den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”, vilket framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen och en mängd rättsfall.

Försäkringsrätt - Del 1 - Försäkringsområden

Wikipedia information om Försäkringsjurist

Försäkringsjurist Försäkringsjuristen är i Sverige i regel en juristutbildad rådgivare som specialiserat sig i försäkringsfrågor på försäkringstagaresidan. En försäkringsjurist, som inte arbetar för ett försäkringsbolag, står på försäkringstagarens sida i olika frågor hänförliga till avtalet mellan försäkringsbolaget, som är försäkringsgivare och försäkringstagaren, som kan vara en fysisk person eller en juridisk person som i regel är ett företag. Försäkringsjuristen skapar en balans mellan det både ekonomiskt och sakmässigt överlägsna försäkringsbolaget å ena sidan och den resurssvagare och sakmässigt underlägsne försäkringstagaren å den andra sidan. Som försäkringstagare har man bevisbördan för försäkringsfallet. Ett beviskrav som inte alla gånger är helt enkelt att uppfylla. Även om man i sak många gånger har rätt. Det kan vara så enkelt som att försäkringstagaren hänvisar till fel moment i försäkringen trots att ett annat försäkringsmoment täcker själva skadan. Det händer inte sällan att handläggare på försäkringsbolaget förbiser att hänvisa försäkringstagaren till rätt moment i försäkring och teoretiskt innebär detta att försäkringstagaren inte uppnår beviskravet för försäkringsfallet. En försäkringsjurist kan försäkringsavtalslagen och vet hur försäkringsavtalet ska tolkas. Försäkringsjuristen har daglig kontakt med försäkringsbolagen vet även vilka undantag de inte får använda mot försäkringstagaren. Försäkringstagare får många gånger inte sin rätt till ersättning på grund av att man inte känner till sina rättigheter. Har man hamnat i diskussion med försäkringsbolaget, vilket ungefär 20% av ersättningskraven gör, bör man kanske redan här kontakta en sakkunnig eller en försäkringsjurist så man inte faller i de gropar som aktualiseras när utredningsläget höjs från försäkringsbolagets sida. Som det gör när högre värden står på spel och när man misstänker oegentligheter. För att nämna ett par exempel.

Vad betyder försäkring?

  • avtal genom vilket man kan få (full) ekonomisk ersättning för en skada eller förlust genom att betala en regelbunden avgift, försäkringspremie, till ett försäkringsbolag eller annan försäkringsgivare