Ett nätverk av jurister

Skadestånd - Brottsoffermyndigheten - Jurist24

Skadestånd - Brottsoffermyndigheten - Advokatbyrå24

Skadeståndslagen

Skadeståndets syfte är att sätta den som lidit skada i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat. I centrum för skadeståndsrätten står skadeståndslagen men även andra lagar finns inom skadeståndsrättens område, tex Trafikskadelagen, Produktskadelagen, Brottsskadelagen, Patientskadelagen mfl.
Vid skadestånd kan ersättning lämnas för person- och sakskada.

Personskador är fysiska skador på den mänskliga kroppen.

Den drabbade kan få ersättning för:

  • Sjukvårdskostnader
  • Inkomstförlust i samband med sjukskrivning eller för framtiden.
  • Ideell ersättning i form av sveda och värk och om skadan blir bestående lyte och men samt olägenheter i övrigt.
  • Kränkningsersättning vid överfall, misshandel etc.

Denna ersättning följer praxis i Brottsoffermyndighetens avgöranden.

Sakskador är skador på fast egendom och lösa föremål.
Ersättning kan omfatta:

  • Sakens värde
  • Reparationskostnad och värdeminskning
  • Stilleståndsförlust i näringsverksamhet

Advokatbyrå24 företräder Dig som juridiskt ombud vid skadeståndstvister.
Vi biträder som ombud vid trafik- och personskador.

Ersättning och skadestånd till brottsoffer

Wikipedia information om Skadestånd

Skadestånd Skadestånd är den ekonomiska ersättning som den som har orsakat en skada, eller den som ansvarar för annans vållande av skada, är juridiskt förpliktad att betala till den som har drabbats av skadan. Med skada i juridisk mening kan avses allt från sak- och personskada, inbegripet psykiskt lidande, till ekonomisk skada till följd av en sak- och personskada, ren förmögenhetsskada och ideell skada. Skadestånd är en ersättningsform som uteslutande utgår mellan enskilda rättssubjekt, till vilket även stat och kommun räknas. Skadeståndet syftar inte sällan till att försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadestånd kan emellertid omfatta betydligt fler omständigheter än den uppkomna ekonomiska skadan. Utöver att ersätta eller reparera olika slags skador av ekonomiskt eller annat slag, syftar skadeståndet i flera fall till att fylla en preventiv funktion. Med skadestånd avses därmed även sådan ersättning som helt eller delvis döms ut i syfte att avskräcka från framtida otillåtna handlingar, vilket förekommer i olika utsträckning på bland annat arbetsrättens område, vid diskriminering samt på immaterialrättsområdet.Skadestånd är inte ett straff för brott, till skillnad från böter som betalas till staten. Det är inte heller en form av sanktionsavgift. Staten kan emellertid ha rätt till skadestånd, i de fall staten i egenskap av ett enskilt rättssubjekt har drabbats av skada.

Synonymer till skadestånd

  • skadeersättning, gottgörelse, kompensation, bonifikation, avgift, ersättning, reparation, satisfaktion