Ett nätverk av jurister

Hur skriver man ett bodelningsavtal själva? - Jurist24

Hur skriver man ett bodelningsavtal själva? - Jurist24

Hur skriver man ett bodelningsavtal själv

  • skriv ner alla tillgångar samt skulder ni har vid dagen ansökan om skilsmässa kom till tingsrätten
  • Bestäm vem som ska ha vad
  • Ange om någon av er ska ge pengar till den andre för exempel ut köp av gemensam bostad

 

Det behövs även ett juridiskt korrekt bodelningsavtal så att man får ut det rätta nettovärdet på alla tillgångar.

 

Viktigt att tänka på

  • Kommer man inte överens när man skriver ett bodelningsavtal  bör man ta hjälp av en bodelningsförrättare eller tingsrätten.
  • När allt är signerat och klart kan man inte längre göra anspråk på varandras tillgångar

 

Bodelningsavtal | Detta ska du tänka på | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Bodelning

Bodelning Bodelning, äldre benämning boskillnad, är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap. Grundregeln är alltså att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, delas lika mellan dem. En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den andra makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om resultatet framstår som oskäligt så kan det jämkas (om till exempel makarna varit gifta endast en kort tid).Om båda makarna är ense kan bodelning ske också under äktenskapet (utan att äktenskapsskillnad begärs). Detta innebär alltså att giftorättsgodset delas på samma sätt som vid bodelning förorsakad av äktenskapsskillnad.Bodelning kan ske också vid upphörande av samboförhållande men omfattar då enbart samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande.Vid bodelning kan även reglerna om öppen eller dold samäganderätt vara tillämpliga. Makar och sambor kan vara samägare till viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden.

Synonymer till Bodelning

  • boskifte, bouppdelning, delning av egendom