Ett nätverk av jurister

Aktieägaravtal – så undviker ni onödiga konflikter - Jurist24

https://jurist24.eu/wp-content/uploads/sites/27/2021/11/aktieagaravtal-–-sa-undviker-ni-onodiga-konflikter-jurist24.jpg

Vad är Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är ett avtal mellan de olika aktieägarna i ett företag som reglerar deras rättigheter och skyldigheter. Det kan innefatta regler för hur beslut ska fattas, hur vinst ska fördelas och hur aktier kan överlåtas. Det är viktigt för aktieägarna att ha ett giltigt och väl utformat aktieägaravtal för att säkerställa att deras intressen skyddas och för att undvika eventuella tvister.

Det finns flera sätt att undvika konflikter i ett aktieägaravtal:

  1. Var tydliga med reglerna: Det är viktigt att aktieägaravtalet är välformulerat och tydligt formulerat så att alla parter förstår vad som gäller.
  2. Var noga med att sätta upp beslutsregler: Det är viktigt att beslutsreglerna är tydliga och följs av alla aktieägare för att undvika konflikter.
  3. Var öppna med kommunikationen: Det är viktigt att aktieägarna är öppna och ärliga med varandra och att de diskuterar eventuella problem eller oenigheter som kan uppstå.
  4. Var försiktig med överlåtelse av aktier: Överlåtelse av aktier kan leda till konflikter om det inte är tydligt reglerat i aktieägaravtalet.
  5. Var beredda på Medling eller rådgivning: Om konflikter uppstår, kan det vara en bra idé att anlita en oberoende medlare eller rådgivare för att hjälpa till att lösa problemet.

Aktieägaravtal

Wikipedia information om Aktieägaravtal

Aktieägaravtal Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag. Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan utfå genom Bolagsverkets försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man. Ett aktieägaravtal gäller för aktieägarna medan en bolagsordning gäller för aktiebolaget. Dessutom råder det en mer omfattande avtalsfrihet i ett aktieägaravtal medan innehållet i en bolagsordning regleras av aktiebolagslagen. Aktieägarna kan således komma överens om vissa saker i ett aktieägaravtal som man kanske inte vill eller kan inkludera i en bolagsordning. I aktiebolag med få ägare, exempelvis ett familjeföretag, ett företag som ägs av vänner eller ett företag som ägs av flera private equity-bolag är det vanligt att ägarna är parter i ett aktieägaravtal. Detta sker bl.a. för att minska risken för konflikter, samt för att skapa en effektivare bolagsstyrning.

Synonymer till aktie

  • andel i aktiebolag, delägarbevis, aktiebrev, mantel, värdepapper; anseende, ställning