Ett nätverk av jurister

Dina rättigheter vid utebliven eller sen leverans - Jurist24

Dina rättigheter vid utebliven eller sen leverans - Jurist24

Utebliven eller sen leverans

Som köpare har du rätt att häva köpet om varan inte levereras inom den avtalade tiden eller inom 30 dagar om ingen tid har avtalats. Du har också rätt att kräva skadestånd för den skada du lider av att varan inte levereras i tid. Skadeståndet kan till exempel täcka extra kostnader för att köpa en annan vara eller förlorad inkomst. Om du vill häva köpet eller kräva skadestånd måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt.

Köplagen: PÅFÖLJDER VID DRÖJSMÅL

Wikipedia information om Konsumenträtt

Konsumenträtt Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som innehåller skyddsregler för konsumenter, vilka i regel är tvingande och således gäller oavsett vad som avtalats (dock är lagen ej tvingande om förändringen är till konsumentens fördel). Lagen anger tydligt alla parters rättigheter och skyldigheter till en handelstransaktion. Konsumenträtten innehåller många rättsliga områden. Motparten är en näringsidkare som är ett vidare begrepp. Det omfattar alla fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk karaktär men behöver inte gå med vinst. Lagarna gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen. Ett exempel på detta är Tradera.

Synonymer till Konsument

  • förbrukare, köpare, kund, avnämare; slutanvändare, användare, brukare