Ett nätverk av jurister

Avtal mellan företag - Bästa sättet att skapa avtal - Jurist24

Avtal mellan företag - Bästa sättet att skapa avtal - Jurist24

Ajöss till otrygga avtal! Juristens bästa tips för samarbetsavtal

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal.

Synonymer till avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte, ackord, ömsesidig försäkran, paktum