Ett nätverk av jurister

Obegränsat eller begränsat skattskyldig? - Jurist24

Obegränsat eller begränsat skattskyldig - Jurist24

1 Skatterättslig hemvist vid flytt till Spanien

Wikipedia information om Skatt_i_Sverige

Skatt i Sverige I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun samt den region där personen i fråga är folkbokförd. Fysiska personer vars inkomster överstiger en bestämd brytpunkt betalar även skatt till staten på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. Juridiska personer betalar skatt till staten. Statens aktiviteter för att driva in skatt kallas uppbörd och skatteindrivning. Den i Sverige sedan lång tid tillbaka gällande principen är att Medborgarna sig själva beskatta. Detta medför att det är folkets representanter i Riksdagen som haft den beskattande makten i riket och inte Suveränen vilket länge var vanligast i andra europeiska länder. I och med demokratins införande i Europa under 1900-talet övertogs den flerhundraåriga svenska modellen av ett stort antal stater i Europa vilket medförde att den beskattande makten nu oftast ligger hos parlamentet.

Synonymer till skyldighet

  • plikt, förpliktelse, åliggande, ansvar, åtagande, obligation