Ett nätverk av jurister

Bilda bostadsrättsförening - så går det till - Jurist24

Bilda bostadsrättsförening - så går det till - Jurist24

Bilda bostadsrättsförening

Att bilda en bostadsrättsförening är ett sätt att förvärva en fastighet eller en del av en fastighet som man vill bo i. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger och förvaltar fastigheten. Medlemmarna i föreningen har rätt att nyttja en bostadslägenhet i fastigheten genom ett bostadsrättsavtal.

För att bilda en bostadsrättsförening krävs det att minst tre personer går samman och bildar en styrelse. Styrelsen ansvarar för att upprätta stadgar, budget, årsredovisning och andra handlingar som behövs för föreningens verksamhet. Styrelsen ska också sköta kontakten med myndigheter, banker, fastighetsägare och andra intressenter.

En bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket för att få juridisk status. Registreringsavgiften är 1 900 kronor. För att registrera föreningen behöver man skicka in följande handlingar till Bolagsverket:

– En ansökan om registrering av ekonomisk förening

– En kopia av stadgarna

– En kopia av protokollet från bildandemötet

– En kopia av bostadsrättavtalen

– En kopia av köpekontraktet eller hyresavtalet för fastigheten

– En kopia av lagfarten eller upplåtelsebeviset för fastigheten

– En intygad kopia av styrelsens legitimationer

När Bolagsverket har registrerat föreningen får den ett organisationsnummer och ett registreringsbevis. Därefter kan föreningen öppna ett bankkonto, teckna försäkringar, ansluta sig till en bostadsrättsorganisation och börja ta ut avgifter från medlemmarna.

Fel i bostadsrätt

Wikipedia information om Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare). De bostadsrättsföreningar i Sverige motsvaras i Finland av bostadsandelslaget (som är sällsynta). Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetsunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit. I en oäkta bostadsrättsförening i Sverige härrör mindre än 60 % av de totala intäkterna från medlemmarna, beräknat enligt en särskild formel. Distinktionen är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

Synonymer till bilda

  • skapa, forma, dana, frambringa; åstadkomma, få till stånd, grunda, inrätta