Ett nätverk av jurister

Dödsfall och bodelning - Jurist24

Dödsfall och bodelning - Jurist24

Dödsfall och bodelning

Ibland kan det hända tråkiga saker i livet som att äktenskapet upplöses genom ett dödsfall. Då ska man dela upp makarnas egendom genom en så kallad bodelning, detta behövs inte göras dock om parterna endast haft enskild egendom.  Det är däremot bara giftorättsgodset som ska delas upp.

När en bodelning sker på grund av ett dödsfall kommer den avlidnes arvingar och universella testamentstagare att ta över i den avlidnes ställe. Är man ensam arvinge ska bodelning inte ske.

 

Ibland kan den efterlevande maken eller makan begära att de ska få behålla sitt giftorättsgods, då får personen ifråga göra så . Det bör dock framgå av bouppteckningen att detta har begärts eller att den efterlevande kan intyga det som sagts. Detta kallas jämkning.

 

Viktigt att tänka på

Om du som efterlevande make eller maka har begått ett brott som är orsaken till den avlidnes bortgång har du inte rätt till något giftorättsgods från den avlidnes sida, du har heller inte rätt till att begära jämkning.

 

Bodelning

Wikipedia information om Bodelning

Bodelning Bodelning, äldre benämning boskillnad, är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap. Grundregeln är alltså att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, delas lika mellan dem. En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den andra makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om resultatet framstår som oskäligt så kan det jämkas (om till exempel makarna varit gifta endast en kort tid).Om båda makarna är ense kan bodelning ske också under äktenskapet (utan att äktenskapsskillnad begärs). Detta innebär alltså att giftorättsgodset delas på samma sätt som vid bodelning förorsakad av äktenskapsskillnad.Bodelning kan ske också vid upphörande av samboförhållande men omfattar då enbart samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande.Vid bodelning kan även reglerna om öppen eller dold samäganderätt vara tillämpliga. Makar och sambor kan vara samägare till viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden.

Synonymer till Dödsfall

  • inträffad död, enskilt fall av död, död, avgång med döden, bortgång, frånfälle