Ett nätverk av jurister

Vårdnadstvist - Ditt ombud inom familjerätt - Jurist24

Vårdnadstvist - Ditt ombud inom familjerätt - Jurist24

Vårdnadstvist

Ibland kan det vara problematiskt att vara förälder speciellt om det uppstår en tvist om vem som ska ha vårdnad över barnet/barnen. Vid en sådan tvist kan man få hjälp av kommunen, skulle det ändå inte reda ut sig kan man ta hjälp av tingsrätten som i sinn tur fattar ett beslut åt er.

Det första steget ni som föräldrar kan göra vid en vårdnadstvist är att ha informationssamtal hos kommunen, detta är en viktig bit för att det ska vara möjligt att starta en process i domstolen om det behövs.

 

Vad händer efter informationssamtalet

Efter samtalet med kommunens familjerätt görs ett så kallat samtalsintyg, detta används om föräldrarna efter samtalet fortfarande inte kan komma överens, då ärendet lämnas till domstolen.

 

Avtal vid överenskommelse

Ibland går det att komma överens och man behöver inte ta det till domstolen, om detta är fallet kan familjerätten hjälpa till att skriva ett avtal på överenskommelsen kring boende, umgänge samt vårdnad.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist

Wikipedia information om Vårdnadstvist

Vårdnadstvist Vårdnadstvist är en rättslig process som oftast leder till att ett barn förlorar vårdnaden från minst en förälder. Den uppkommer när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden för deras gemensamma barn. Beslut i vårdnadstvister fattas i domstol. Dock utreds tvisterna först hos i socialnämnden av socialsekreterare. I de flesta fall följer domstolen rekommendationen från socialnämnden. Bakgrund. Separationer och vårdnadstvister mellan föräldrar är förhållandevis vanligt i Sverige. Ca en fjärdedel av barn under 18 år har föräldrar som inte bor tillsammans. I Sverige berörs ca 60 000 barn av separationer mellan föräldrar årligen. Av dessa separation, leder ca 7000 fall årligen till avgjorda mål i vårdnadstvister. Vårdnadstvister leder i de flesta fall till att barnet förlorar vårdnad från en av sina föräldrar. Modern vinner ofta vårdnadsutredningar och får ensam vårdnad i 46% av fallen, medan andel fader som får vårdnad är signifikant lägre: 21%. I 33% av fallen döms till gemensam vårdnad (2014 års vårdnadsutredning). Många fall avgörs dock inte i domstol och där dominerar andel mödrar med ensam vårdnad (77%) över antalet papper med ensam vårdnad (8%) och i övriga fall (15%) ligger vårdnaden hos någon annan person än föräldrarna (2014 års vårdnadsutredning).Juridik. Huvudregeln i vårdnadstvister (6 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken) är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. I praktiken leder dock vårdnadstvister i de flesta fall till ensam vårdnad, och ibland till båda föräldrarna förlorar vårdnaden. Står barnet under vårdnad av en eller båda föräldrarna, och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det enligt 6 kap. 5 § FB. Vid valet av vårdnadshavare för ett 13-årigt barn har hänsyn tagits till barnets bestämda vilja i NJA s. 398. Trots upprepat umgängessabotage från moderns sida har hon fått behålla vårdnaden "av hänsyn till barnets bästa" enligt 6 kap. 2 § a i NJA 1998:675. Anmälan enligt 4 § andra st om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna. Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Beslut av Skatteverket får överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Synonymer till tvist

  • stridighet, oenighet, mellanhavande, ovänskap, tvistighet, osämja, dispyt, kontrovers, träta, gräl, bråk, kiv, gruff, fejd, konflikt, söndring, schism, missämja, åsiktsstrid, bjäbbande, delo, diskordans, diskussion, disputation, duell, klammeri, krig, meningsstrid, misshällighet, ordbyte, ordväxling, pennfejd, polemik, sammanstötning, skärmytsling, småstrid, split, spänning, strid, småbråk