Ett nätverk av jurister

Vad är familjerätt? - Jurist24

Vad är familjerätt?

Familjerätt

Familjerätten är en del av civilrätten. Till familjerätten hör bland annat arvsfrågor, bouppteckning., testamenten, gåvobrev och vårdnad om barn. Under samboskap och äktenskap tänker man kanske inte på det, men det kan vara viktigt att ha ett giltigt testamente, samboavtal eller äktenskapsförord den dagen som förhållandet tar slut eller ena partnern avlider. Vi hjälper er med allt detta

Vårdnad och umgänge om barn är en annan stor fråga när ett samboförhållande eller ett äktenskap upplöses. Vårdnadstvister är tyvärr ganska vanliga och det förekommer tyvärr ofta att barn utsätt för lidande under den tiden de pågår. Vi arbetar alltid för barnens bästa och försöker så långt det går att förlika föräldrarna så att en acceptabel lösning nås för hela familjen.

Nedan följer en sammanfattning av tjänster inom familjerätt:

Vårnadstvist -Vårdnad och umgänge med barn – Vårdnadstvister är ofta infekterade och drabbar tyvärr barnen ganska hårt. Vi arbetar alltid för barnets bästa och bistår med rådgivning samt diskussion med motparten om inte föräldrarna kan komma överens. Går tvisten till domstol så kan vi föra din talan där.

Bodelningssavtal – Ett bodelningsavtal behövs vid skilsmässa eller ena makens död. Det kan även vara bra att ha under pågående äktenskap. På så sätt slipper ni tvister om vem som har äganderätt till vad den dagen en förändring sker. Värt att komma ihåg är också att personlig egendom inte ingår i en bodelning.

Gåvobrev– Gåvobrev är en förmögenhetsöverföring från en person till en annan. För lösöre behövs inget gåvobrev, men fast egendom fordrar alltid ett gåvobrev.

Äktenskapsförord– Ett avtal mellan gifta eller blivande makar som stipulerar vad som ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning, och då behövs ett äktenskapsförord som reglerar vad som gäller. Äktenskapsförord kan ingås när som under äktenskapet och måste vara skriftligt och undertecknat av båda makarna.

Avtal om föräldrars umgänge med barn och barns boende – Vi hjälper till med rådgivning och diskussioner med motparten angående rätten till vårdnad och umgänge av barn. Vid en vårdnadstvist kan vi föra din talan i domstol.

Samboavtal – Om man som sambor inte vill att en bodelning ska äga rum så kan man avtala bort det i form av ett samboavtal. Det kan vara klokt om till exempel bara en av er har betalat för er bostad.

Detta var ett axplock av de tjänster vi kan hjälpa dig med inom familjerätt. Välkommen att kontakta oss!

  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Skilsmässa, separation och bodelning
  • Vårdnad, boende och umgänge med barn
  • Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt
  • Arv och boutredning

Wikipedia information om Familjerätt

Familjerätt Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken. Familjerätt kallas även den enhet inom socialtjänsten hos många kommuner där rätttsliga frågor tas upp och bearbetas, exempelvis vid problem som rör vårdnad av barn.

Synonymer till familj

  • föräldrar och barn, hushåll, hem, de närmaste; släkt, ätt, dynasti, klan, stam, härkomst, rötter, blod, börd