Ett nätverk av jurister

Inkråmsöverlåtelseavtal, boka tid med en jurist - Jurist24

Inkråmsöverlåtelseavtal, boka tid med en jurist - Jurist24

En inkråmsöverlåtelseavtal är ett avtal mellan två parter där en av dem, kallad säljaren, överlåter rätten till ett inkråm eller ett fordran till en annan part, kallad köparen. Inkråm är en form av värdepapper som representerar en fordran på ett företag, till exempel en långivares fordran på ett företag som har lånat pengar.

Inkråmsöverlåtelseavtalet innehåller vanligtvis information om:

  1. Inkråmets värde: Avtalet ska beskriva värdet på inkråmet och hur det kommer att betalas.
  2. Fordran: Avtalet ska beskriva fordran som inkråmet representerar, inklusive detaljerna om lånet eller annan fordran, som t.ex. ränta, betalningsplan och eventuella säkerheter.
  3. Överlåtelse: Avtalet ska beskriva detaljerna om överlåtelsen, inklusive vem som är ansvarig för att utfärda nya dokument och vilka villkor som gäller för överlåtelsen.
  4. Tvister: Avtalet ska beskriva hur eventuella tvister ska hanteras, inklusive vilken jurisdiktion som gäller och om förlikning ska försökas först.
  5. Giltighetstid: Avtalet ska beskriva tidsperioden då avtalet gäller.

Det är viktigt att notera att det finns lagar och regler som regler

Inkråmsöverlåtelse

Wikipedia information om Inkråm

Inkråm Inkråm används i olika sammanhang för att beskriva något innehåll, d.v.s. något som finns i en bakelse, maträtt eller inälvorna i ett djur. Inkråm används även inom ekonomin för att beskriva innehåll såsom exempelvis verksamhet eller inventarier i en firma. Inkråm förekommer vanligtvis som term i samband med att en firma till en annan överlåter hela eller delar av verksamheten utan att därmed överlåta firmans samtliga aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag). Genom överlåtelse av inkråm kan en delägare eller andelsägare därmed fortsätta att äga firman även efter överlåtelsen av inkråmet. Detta medför att firman och dess eventuella tillgångar och belastningar utöver det överlåtena inkråmet inte tillfaller den part som övertar inkråmet. Som exempel kan tänkas att ett företag övertar ett annat företags verksamhet från ett givet datum. Samtliga tillgångar och fordringar fram till det datumet tillhör fortfarande den säljande parten. Eventuella tvister eller liknande belastningar överförs då inte till köparen. I privat ägda bolag är det vanligt att bolaget under en längre tid byggt upp en balansräkning i vilken det finns avsevärda fonderingar av vinster och periodiseringsfonder som kan vara ett problem att överföra till en köpare som endast är intresserad av en given del av bolaget eller endast den löpande verksamheten.

Synonymer till inkråm

  • innanmäte, inälvor, krås, ränta, råk; det inre