Ett nätverk av jurister

Uppsägning av förhandsavtal - Bostadsrätt - Jurist24

Uppsägning av förhandsavtal - Bostadsrätt - Jurist24

Uppsägning av förhandsavtal

Förhandsavtalet är ett avtalat kontrakt som en bostadsrättsförening skaffar tillsammans med en köpare av framtida bostäder. Vid vissa omständigheter kan denna typ av kontrakt upphävas och då krävs det att man kan åberopa en juridisk grund för hävningen.

  • Att avtalet saknar detaljerad tidpunkt för upplåtelsen
  • Avtalets projekt har blivit försenat vid tillträdesdatum
  • Den byggda lägenhetens årsavgift är högre än vad som avtalats i förhandsavtalet

 

Skadeståndsskyldighet

Har du inga giltiga själ till upphävningen av förhandsavtalet blir du skyldig att betala skadestånd för den ekonomiska förlust som blivit på grund av hävningen. Skadeståndsskyldigheten innefattar dels mäklararvodet samt eventuella obetalda månadsavgifter, detta går till bostadsrättsföreningen för den tid som lägenheten blir stående tom.

Förhandsavtal - så kan du häva det [SNABB FÖRKLARING]

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal. Ett avtal är juridiskt bindande under förutsättningen att det inte av någon anledning har ogiltigförklarats (eller "jämkats").

Synonymer till avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte, ackord, ömsesidig försäkran, paktum