Ett nätverk av jurister

Vad gör en upphandlingsjurist? - Jurist24

Vad gör en upphandlingsjurist? - Jurist24

En upphandlingsjurist är en jurist som specialiserat sig på lagar och regler som rör offentlig upphandling. Deras roll är att hjälpa företag och organisationer som delta i offentliga upphandlingar att förstå och följa gällande lagar och regler.

Upphandlingsjurister arbetar ofta med följande uppgifter:

  1. Att rådgiva företag och organisationer om lagar och regler som gäller för offentliga upphandlingar.
  2. Att hjälpa företag och organisationer att förbereda anbud och dokumentation som krävs för att delta i offentliga upphandlingar.
  3. Att granska och utvärdera offentliga upphandlingar för att se till att de följer gällande lagar och regler.
  4. Att hjälpa företag och organisationer att hantera och lösa eventuella tvister som uppstår i samband med offentliga upphandlingar.
  5. Att hålla sig uppdaterade med de senaste ändringarna i lagar och regler som gäller för offentliga upphandlingar och informera företag och organisationer om dessa ändringar.

En upphandlingsjurist kan arbeta inom offentlig sektor, hos advokatbyråer eller för företag och organisationer som ofta delta i offentliga upphandlingar. Deras kunskap och erfarenhet är viktig för att hjälpa företag och organisationer att förstå och följa gällande lagar och regler vid offentliga upphandlingar, samt för att hantera och lösa eventuella tvister som kan uppstå.

Flexator - Upphandlingstips med Ellen Heldahl

Wikipedia information Offentlig_upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och utvärderas enligt upphandlingslagarna. "En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten/enheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. kostnad, eller 3. pris." I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS (2016:1145)), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS (2016:1146)), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (SFS (2016:1147)) samt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS (2011:1029)).

Synonymer till upphandling

  • inköp, uppköp, rekvisition