Ett nätverk av jurister

Vad innebär företrädaransvar? - Jurist24

Vad innebär företrädaransvar - Jurist24

Företrädaransvar innebär att alla som är företrädare för ett företag är ansvariga för att följa och upprätthålla lagar och bestämmelser som gäller för företaget. Företrädare kan vara styrelsemedlemmar, VD, ägare, anställda eller andra personer som får uppdrag från företaget.

Företrädaransvaret innebär att alla som är företrädare har ett ansvar att följa och upprätthålla lagar och bestämmelser som gäller för företaget. Företrädare måste också visa ansvarstagande i samband med beslutsfattande och följa god företagsledning. Om företrädare inte följer lagen eller bryter mot god företagsledning, kan det leda till disciplinära åtgärder, civilrättsliga påföljder eller straffrättsliga åtgärder.

Företrädaransvar

Wikipedia information om Aktiebolag

Aktiebolag Aktiebolag är en ursprungligen engelsk bolagsform som kännetecknas av att delägare kan köpa och sälja andelar i bolaget, och således inte personligen behöver vara aktiva i bolaget, samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital. Varje aktieägare äger en andel av bolaget, av vilket kvantiteten klarläggs i ett aktiebevis. Idag ger i princip alla länder med fungerande rättsväsen och ekonomi möjligheten för individer att gå samman i bolag och tillsammans bilda en juridisk person, i former som varierar och liknar dem för aktiebolag. I flera länder, främst i Europa, skiljer man mellan privata och publika aktiebolag. På svenska skiljer man dem ofta genom (publ) efter firmanamnet (Sverige) eller genom beteckningen Abp i stället för Ab (Finland). I Norge används förkortningen AS, och i Danmark förkortningen A/S (danska: aktieselskab, norska: aksjeselskap). Norska publika aktiebolag har förkortningen ASA. I Sverige regleras aktiebolag i aktiebolagslagen (2005:551), som ersatte 1975 års lag.

Synonymer till ansvar

  • skyldighet, skuld, ansvarighet; straff, laga påföljd