Ett nätverk av jurister

Samäganderättsavtal - Tydliga villkor för samägande - Jurist24

Samäganderättsavtal - Tydliga villkor för samägande - Jurist24

Samäganderättsavtal

Är en typ av avtal där förvaltningen av egendom regleras av en delägare. Vid exempel ett generationsskifte där barn eller barnbarn tar över en egendom som exempel en sommarstuga behövs det ofta ett samäganderättsavtal. Avtalet säger vilka regler som ska gälla vis exempel rörande förvaltning av egendomen.

 

Vad bör ungefär ingå i avtalet

  • Avtalet rekommenderas att det är gjort skriftligt.
  • Avtalet bör innehålla regler kring driften av egendomen.
  • Svar på frågor kring nyttjande samt disponering av fastigheten, exempel går egendomen att hyra ut.
  • Det bör framgå om samäganderättsavtalet gäller istället för samäganderätts lagen.

Samäganderättsavtal | Så ska du samäga | Juristen Förklarar

Wikipedia information om Samäganderätt

Samäganderätt Samäganderätt, gemensamt ägande av sak (såsom lös egendom, fastighet, aktie, obligation) som inte utgör bland annat bolagsförhållande eller samfällighet. Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. Om arvskifte inte sker efter bouppteckning och som innebär att arvingarna gemensamt förvaltar den arvlåtarens kvarlåtenskap, gäller sammanlevnad i oskiftat bo. Regler om samäganderätt i Sverige finns i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt. Alla delägarna måste vara överens om varje åtgärd som skall göras med det som ägs gemensamt. Varje delägare kan med andra ord hindra de andra delägarna från att sälja eller reparera egendomen. Endast nödvändiga och brådskande åtgärder får utföras utan godkännande av de andra delägarna. Om delägarna inte kan enas om hur egendomen ska förvaltas kan en god man utses av rätten på begäran av någon av delägarna. Envar delägare kan hos tingsrätten begära att godset för gemensam räkning säljs på offentlig auktion. I så fall ska tingsrätten också utse en god man.Delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till gode mannen.Var och en av delägarna kan också begära att egendomen säljs på offentlig auktion.

Vad betyder samägande?

  • det att två eller flera personer äger något gemensamt utan att det sker i form av bolag eller förening