Ett nätverk av jurister

Lämna anbud till en offentlig upphandling - Jurist24

Lämna anbud till en offentlig upphandling - Jurist24

Lämna ett anbud till en offentlig upphandling kan vara en komplex process och det är viktigt att följa gällande regler och riktlinjer.

Följande är några viktiga steg att tänka på när man lämnar ett anbud till en offentlig upphandling:

  1. Läs igenom upphandlingsdokumenten noggrant: Det är viktigt att förstå kraven och villkoren i upphandlingen, inklusive leveransvillkor, kvalitetskrav och priskrav.
  2. Skapa en anbudsstrategi: Det är viktigt att ha en strategi för att skapa ett konkurrenskraftigt anbud. Det kan innebära att fokusera på specifika områden där man har en fördel eller att identifiera svagheter i konkurrenternas anbud.
  3. Förbereda anbudsdokumentationen: Det är viktigt att förbereda all nödvändig dokumentation såsom finansiella rapporter, referenser, certifikat och kvalitetsdokumentation.
  4. Begränsa risker: Det är viktigt att identifiera och begränsa eventuella risker som kan påverka leveransen eller kostnaderna.
  5. Följ tidsplanen: Det är viktigt att följa tidsplanen för upphandlingen och lämna in anbudet i tid.
  6. Prissättning: Prissättningen är viktigt, det är viktigt att ha en realistisk prissättning, samtidigt som man ska försöka vara konkurrenskraftig.

Det kan vara fördelaktigt att anlita en upphandlingsjurist för att få rådgivning och hjälp med att förbereda anbudet och följa gällande regler och riktlinjer vid offentliga upphandlingar.

Anbudsskolan del 1

Wikipedia information Offentlig_upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och utvärderas enligt upphandlingslagarna. "En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten/enheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. kostnad, eller 3. pris." I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS (2016:1145)), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS (2016:1146)), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (SFS (2016:1147)) samt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS (2011:1029)).

Synonymer till upphandling

  • inköp, uppköp, rekvisition