Ett nätverk av jurister

Regressavtal - 3 situationer som ett sådant avtal upprättas! - Jurist24

Regressavtal - 3 situationer som ett sådant avtal upprättas! - Jurist24

Fordringsrätt (Låna pengar) - Del 2.2 - Säkerhet - Borgen

Wikipedia information om Regressrätt

Regressrätt Regressrätt är en rätt som tillerkänns någon som har betalt annans skuld att återkräva vad han betalt från rätt betalningsskyldig (gäldenär). Regressrätten kan grunda sig på olika saker. Ett villkor är dock gemensamt för alla fall där att återkrav ska kunna ske, nämligen att den som återkräver verkligen ska ha erlagt betalning. Regressrätten utövas på så sätt att den som erlagt betalning framställer krav på betalning till den mot vilken regress utövas. Vägrar denne att betala frivilligt måste talan anhängiggöras vid domstol. Preskriptionstiden vid regress är normalt 10 år räknat från dagen för regressfordrans uppkomst utom vid försäkringsgivares regress där preskriptionstiden vid regress mot försäkringstagare är tre år enligt 31 § trafikskadelagen. Jämför NJA 2009 s 94 där tioårig preskriptionstid ansågs gälla mellan två försäkringsgivare. Vid regress mot konsument gäller en treårig preskriptionstid.

Synonymer till regress

  • återgång, tillbakagång, försämring, baksteg, regression