Ett nätverk av jurister

Tvistlösning & råd vid kommersiella konflikter - Jurist24

Tvistlösning & råd vid kommersiella konflikter - Advokatbyrå24

Om ni inte kan lösa er tvist

Kan inte två parter lösa sina tvister och förlikas återstår som regel endast att låta domstol avgöra tvisten. I vissa fall är det inte tillåtet med förlikning utan domstol måste anlitas t e x då det är fråga om äktenskapsskillnad eller adoption. Samma sak gäller tex vid brott. Enligt svensk rätt kan en misstänkt och åklagaren inte ingå någon form av förlikning. Nu nämnda mål handlägges av allmäna domstolar, tingsrätter hovrätter och högsta domstolen. Tvister mellan den enskilde och sammhället när det gäller administrativ lagstiftning alltifrån inkomsttaxeringar till frågor om indragning av körkort handlägges av förvaltningsdomstolarna,länsrätter, kammarrätter och regeringsrätten. Vissa typer av ärenden skall prövas av särskilda domstolar, arbetsrättsvister av arbetsdomstolen(dock med vissa undantag, vattenmål av vattendomstolen ,mål enligt marknadsföringslagen och konkurrenslagen av marknadsdomstolen för att nu nämna några.exempel.

Förfarandet inför en domstol

Förfarandet inför en domstol kan vara skriftligt eller muntligt. Vid allmänna domstola ligger tyngdpunkten på den muntliga förhandlingen och vid förvaltningsdomstolar på det skriftliga förfarandet. När det gäller tvångsåtgärder mot någon tex omhändertagande för vård förekommer så gott som alltid muntlig förhandling även i förvaltningsdomstolarna.

Enligt svensk rätt

Enligt svensk rätt har en part alltid rätt att anlita biträde då han skall utföra sin talan i en rättegång. Biträdet behöver i princip inte vara advokat. Advokatmonopol förekommer inte i Sverige men i många andra länder. Till offentlig försvarare i brottmål förordnas dock endast den som är advokat.

Wikipedia information om Tvistemål

Tvistemål Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande. Några av de vanligaste tvisterna är kravmål, konsumenttvister och familjetvister. Tvistemålen delas in i dispositiva och indispositiva mål. Trots att begreppsparet är vanligt i förarbeten, domar och doktrin används det inte i lagtext. Rättegångsbalken urskiljer de dispositiva tvistemålen på så sätt att om saken är sådan, att förlikning är tillåten, vilket omfattar i stort sett hela förmögenhetsrätten så är målet dispositivt. Motsatsvis, e contrario, är indispositiva mål sådana som inte får förlikas. I dessa mål anser sig staten ha ett sådant intresse i själva sakfrågan att en av de enskilda parterna inte kan avgöra tvisten själva. Ett exempel på detta är mål om äktenskapsskillnad. Även om en parterna efter stämningen vill förlikas är det endast en domstol som kan besluta i frågan.

Synonymer till tvist

  • stridighet, oenighet, mellanhavande, ovänskap, tvistighet, osämja, dispyt, kontrovers, träta, gräl, bråk, kiv, gruff, fejd, konflikt, söndring, schism, missämja, åsiktsstrid, bjäbbande, delo, diskordans, diskussion, disputation, duell, klammeri, krig, meningsstrid, misshällighet, ordbyte, ordväxling, pennfejd, polemik, sammanstötning, skärmytsling, småstrid, split, spänning, strid, småbråk