Ett nätverk av jurister

Framtidsfullmakt, alternativ till God Man - Jurist24

Framtidsfullmakt, alternativ till God Man - Jurist24

Framtidsfullmakt

Wikipedia information om Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt i Sverige, som blir giltiga när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt. Det krävs ingen registrering för att fullmakten ska vara giltig. Det finns ingen myndighet som kan registrera en framtidsfullmakt. Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. I samband med införandet av lagen om framtidsfullmakter införs även ett 17 kapitel i Föräldrabalken och en utvidgad behörighet för närstående att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildes dagliga livsföring om det är uppenbart att den enskilde inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt kan beröra både personliga ekonomiska angelägenheter, dock inte frågor som rör hälso- och sjukvård. En framtidsfullmakt kan inte heller omfatta åtgärder av utpräglat personlig karaktär såsom ingå äktenskap eller upprätta testamente.

Synonymer till framtid

  • kommande tid, eftervärld, tillkommande tid, efterkommande, morgondag, tillkommande tider