Ett nätverk av jurister

Privatjuridiska tjänster - Familjerätt, avtalsrätt och bostadsfrågor - Jurist24

Privatjuridiska tjänster - Familjerätt, avtalsrätt och bostadsfrågor - Jurist24

Brott och straff

Vad är brottsligt?

Vad som är brottsligt framgår av brottsbalken (BrB) och olika specialstrafflagar

  • BrB 1 kap 1 §: “Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”.
  • enligt paragrafen ovan följer en påföljd på begånget brott – d.v.s. ett straff

 

Legalitetsprincipen – Inget brott utan lag. Inget straff utan brott.

  • RF 2 kap 10 §: “Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks”.

 

Rekvisit

  • Avgör vad som är brottsligt
  • Utgörs av lagens beskrivning av vilka faktiska omständigheter och förutsättningar som måste gälla för att lagen ska vara tillämpningsbar. Rekvisiten jämförs med vad som hänt i verkligheten.
    • Objektiva rekvisit = De omständigheter som måste råda för att lagen ska vara tillämpningsbar
    • Subjektivt rekvisit = Orsaken till gärningsmannens handling. Huvudregeln är att uppsåt krävs. Annat (oaktsamhet) kan dock anges i lagen.

Privatjuridik - Brott och straff - Del 1 - Introduktion

Wikipedia information om Privat

Privat Privat kan syfta på: Privatliv – en mänsklig rättighet Privat sektor – består enligt definition av hushåll och privatägda företag som syftar till ekonomisk vinst Privat egendom – egendom som ägs av den privata sektorn Privatperson – för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har Privata aktiebolag – handlas inte på en aktiebörs eller någon annan organiserad marknadsplats Privatskola – en typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter Privat - artistnamn för sångaren Erik Rapp

Synonymer till Privat

  • enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell