Ett nätverk av jurister

Ansök om överprövning av offentlig upphandling - Jurist24

Ansök om överprövning av offentlig upphandling - Jurist24

Det finns möjlighet att ansöka om överprövning av en offentlig upphandling om man anser att det har skett fel eller oegentligheter i upphandlingsprocessen. Överprövningen sker genom att man ansöker om det hos Länsstyrelsen eller genom att lämna in en överklagande till förvaltningsrätten.

Följande är några viktiga steg att tänka på när man ansöker om överprövning av en offentlig upphandling:

  1. Identifiera det specifika problemet: Det är viktigt att identifiera det specifika problemet som man anser har skett i upphandlingsprocessen, till exempel felaktigheter eller oegentligheter.
  2. Samla bevis: Det är viktigt att samla bevis för det problem som man anser har skett, till exempel dokumentation eller uttalanden från vittnen.
  3. Förbereda ansökan: Det är viktigt att förbereda en välorganiserad och tydlig ansökan som beskriver problemet och bevisen som styrker det.
  4. Följ tidsplanen: Det är viktigt att följa tidsplanen för överprövningen och lämna in ansökan i tid.
  5. Överväg att anlita en jurist: Det kan vara fördelaktigt att anlita en jurist för att få rådgivning och hjälp med att förbereda ansökan och följa gällande regler och riktlinjer vid överprövning av offentliga upphandlingar.

Det är viktigt att notera att överprövning sker endast på vissa grunder, såsom att det har skett brister i upphandlingsprocessen eller att det har skett diskriminationbehandling. Överprövning är inte möjligt om man anser att man inte vunnit upphandlingen.

Så här fungerar offentlig upphandling

Wikipedia information Offentlig_upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och utvärderas enligt upphandlingslagarna. "En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten/enheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 2. kostnad, eller 3. pris." I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS (2016:1145)), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS (2016:1146)), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (SFS (2016:1147)) samt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS (2011:1029)).

Synonymer till upphandling

  • inköp, uppköp, rekvisition