Ett nätverk av jurister

Köpeavtal lös egendom - Jurist24

Köpeavtal lös egendom gratis - Jurist24

Köpeavtal

Köpeavtalet är en avtal som brukar skapas när man köpt en vara eller annan egendom. Men vad gör då detta avtal?

Detta avtal finns till för att reglera köpeskillingen men även reglera de rättigheter samt skyldigheter som gäller säljaren och köparen.  När man ska skriva ett köpeavtal finns det några frågor man borde tänka på först.

  • Vem är det som ska köpa varan
  • Vad är det som ska säljas
  • När ska ägarbytet ske
  • Pris och villkor för varan

När avtalet är skrivet och klart är det alltid bra att skapa en kopia. Det är även viktigt när du skriver avtalet att alla parter är överens och att det står skrivet tydligt så att det inte uppstår några tvister.

Tips på formulering vid köpeavtal

  • Var tydlig med att både säljarens och köparens skyldigheter samt rättigheter regleras i avtalet
  • Försök undvika meningar och formuleringar som kan ge olika tolkningar till den som läser avtalet
  • Undvik vissa formuleringar som kan vara otydliga exempel ort som: kanske, ungefär, typ och möjligen.

 

Köprätt: VILKEN LAG GÄLLER?

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal. Ett avtal är juridiskt bindande under förutsättningen att det inte av någon anledning har ogiltigförklarats (eller "jämkats").

Synonymer till Avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte, ackord, ömsesidig försäkran, paktum