Ett nätverk av jurister

Köpeavtal lös egendom - Jurist24

Köpeavtal lös egendom gratis - Jurist24

Köprätt: VILKEN LAG GÄLLER?

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal.

Synonymer till Avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte, ackord, ömsesidig försäkran, paktum