Ett nätverk av jurister

Vem betalar rättegångskostnaderna? - Jurist24

Vem betalar rättegångskostnaderna? - Advokatbyrå24

Rättegångskostnaderna kan bli stora

I en process kan rättegångskostnaderna bli ganska stora, kanske större än det värde tvisten rör. Som huvudregel gäller att den förlorande, tappande parten, -förutom sina egna rättegångskostnader- får betala motpartens kostnader. I en inte alltför okomplicerad tvist som prövas i tingsrätt och hovrätt är det inte ovanligt att kostnaderna uppgår till ca 50 000 kr. Inför en process är det därför viktigt att väga rättegångskostnader mot den sannolika utgången av en process.

Utfallet av en sådan bedömning kanske leder till att en förlikning vore klokast. Dessa bedömningar är en av advokaternas viktigaste uppgifter, eftersom en felbedömning kan leda till fel beslut och bli ekonomiskt förödande för klienten. Nämnda fördelning av kostnader gäller inte vissa typer av mål och för mindre tvistemål finns vissa begränsningar av kostnaderna. I många fall ersätts rättegångskostnader genom rättshjälp och rättsskydd.

Wikipedia information om Rättegångskostnad

Rättegångskostnad Rättegångskostnad utgörs av parts egna kostnader och kostnader för eget ombud varav arvode till denne för biträde i allmänhet är den största posten. I egna kostnader ingår ersättning för parts eget arbete med målet, utlägg for resor och uppehälle och ersättning till vittnen och sakkunniga som part åberopat. Smärre kostnader som ansökningsavgift och ibland lösen av dom eller ersättning till domstol för kopior eller utskrifter kan förekomma. Anlitat ombud kan förutom arvode få ersättning för resa, logi, fördyrade levnadskostnader vid rättegång på annan ort samt ersättning till biträde om det varit nödvändigt. I de flesta länder ingår kostnader för domare, domstolspersonal, kostnad för lokaler mm inte i rättegångskostnaderna då i allmänhet alla moderna rättsstater tillhandahåller rättsapparaten fritt. Annat var det i äldre tider då sportler kunde utgå för vissa av domare tillhandahållna tjänster. Vid skiljeförfaranden inräknas dock skiljenämndens kostnader i rättegångskostnaderna. I allmänhet prövar en domstol och en skiljenämnd rättegångskostnaderna i samband med prövningen av parternas talan i domstolen. Dels prövas skäligheten av yrkad ersättning dels prövas hur rättegångskostnaderna ska fördelas mellan parterna. Avsevärda skillnader föreligger mellan tvistemål och brottmål.

Synonymer till kostnad

  • pris, utlägg, umgäld, utgift, avgift, omkostnad, taxa