Ett nätverk av jurister

Hur blir man advokat? - Jurist24

Hur blir man advokat?

Genomgå cirka fem års juridisk utbildning

För att bli advokat ska du först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Därefter krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå.

Vill du bli jurist eller advokat? | Jusek

Wikipedia information om Utbildning

Utbildning Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Under 2000-talet har frågor om utbildning blivit alltmer omdiskuterat kopplat till frågor om ekonomisk utveckling och globalisering.Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola (eller primärskola), sekundärskola (ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola. Sekundärskolan kan vara en yrkesskola, ett gymnasium eller förberedande skola inför universitet. Därtill brukar möjlighet till vuxenutbildning finnas, samt specialskolor och särskolor. I vissa länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till reguljär skola. Skolor och universitet kan vara allmänna (statliga eller kommunala) eller privata eller drivas i form av friskolor. Utbildning utanför det traditionella utbildningssystemet ges även av andra organisationer, till exempel företag, samfund, fackförbund, och folkrörelser. En fullgjord utbildning avslutas som regel med en examen eller en legitimation.

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper