Ett nätverk av jurister

Vad är ett uppdragsavtal? - Jurist24

Vad är ett uppdragsavtal? - Jurist24

Uppdragsavtal - en mall från DokuMera

Wikipedia information om Avtal

Avtal Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal.

Synonymer till uppdrag

uppgift, ärende, värv, angelägenhet, syssla, åliggande, arbete; order, anmodan; enligt uppdrag ex officio, å ämbetets vägnar