Ett nätverk av jurister

Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

Arbetsrätt i Sverige

Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering.[1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock.[2] Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av “arbetstagare”.

Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och deras inbördes förhållande. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som tillkom 1976, är här en central lag. Regler om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning är nära kopplade till den kollektiva arbetsrätten, då de flesta av dessa regler återfinns i MBL. Den tredje huvuddelen är anställningsförhållandets rätt, där Lagen om anställningsskydd (LAS) spelar en betydande roll. Denna del rör den allmänna relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Frågor rörande arbetsmiljö och arbetstid behandlas inom arbetsmiljörätten; till denna finns en särskild myndighet, arbetsmiljöverket, som har till uppgift att kontrollera hur reglementet efterföljs. Två centrala lagar inom detta område är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Den sista arbetsrättsliga huvuddelen är arbetsmarknadsregleringen, eller lagstiftning om arbetsmarknaden. Här berörs frågor som arbetsförmedling och arbetslöshet ur ett lagstiftningsperspektiv.

Ett särskilt påtagligt delområde inom anställningsförhållandets rätt är diskrimineringsrätten. Sedan den 1 januari 2009 finns en gemensam lag för all diskriminering inom arbetslivet (som även innefattar diskriminering inom andra områden, såsom utbildningsväsendet), diskrimineringslagen (2008:567). Lagen erkänner sju grunder för diskriminering: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.[3]

Arbetsrätt - LAS och Medbestämmandelagen

Wikipedia information om Arbetsrätt

Arbetsrätt Arbetsrätt, den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Synonymer till rätt

  • riktig, korrekt, schysst, just, i sin ordning; lämplig, passande, adekvat

Synonymer till arbete

  • verksamhet, sysselsättning, syssla, jobb, kneg, göromål, göra, gärning, insats, värv, förvärvsarbete; arbetstillfälle, jobbtillfälle; ansträngning, möda, strävan, knog, slit; arbetsuppgift
    tjänst, plats, anställning, befattning, yrke
    arbetsplats, jobb, arbetsställe