Ett nätverk av jurister

Företagsöverlåtelse i praktiken - Jurist24

Företagsöverlåtelse i praktiken - Jurist24

Företagsöverlåtelse är processen att sälja en verksamhet eller ett företag till en annan part. Det är ett komplext och ofta komplicerat förfarande som kräver att både säljare och köpare är mycket medvetna om de olika förfaranden som ingår. Det är viktigt att båda parter är överens om processen innan försäljningen sker.

Först och främst måste säljaren och köparen komma överens om priset för företaget. Det är viktigt att båda parter har en god förståelse för värdet av företaget och priset som ska betalas. Säljaren bör också ta itu med eventuella skatter och avgifter som kan tillkomma vid försäljningen och köparen bör ta reda på alla lagar och bestämmelser som gäller för att erhålla en godkänd affär.

När priset har bestämts måste säljaren och köparen förhandla om alla villkor som ska gälla för överföringen. Dessa villkor inkluderar saker som ansvar, rättigheter, skyldigheter, företagsintressen, försäkringar och andra typer av företagsrelaterade ärenden. Det är viktigt att båda parter är överens om dessa villkor innan avtalet slutförs.

Vid slutförandet av försäljningen måste säljaren och köparen också göra en överföringsavgift. Överföringsavgiften är ett belopp som säljaren ska betala till köparen som en del av försäljningen. Säljaren bör också ansöka om en företagsöverlåtelse från sin lokala skattemyndighet.

Slutligen bör säljaren och köparen försäkra sig om att alla anställda som är involverade i försäljningen har informerats om överföringen. Detta inkluderar att alla anställda har fått ett skriftligt meddelande om att företaget är på väg att säljas. Detta är för att försäkra sig om att alla anställda är välinformerade och att de kan fatta ett välgrundat beslut om sina framtida arbetsliv.

Företagsöverlåtelser ur ett säljar- och köparperspektiv

Wikipedia information om Aktieöverlåtelse

Aktieöverlåtelse Aktieöverlåtelse, enligt aktiebolagslagen är en aktie i princip fritt överlåtbar, men bolagets bolagsordning kan innehålla begränsningar. Om en aktie byter ägare kan det ske till exempel på grund av ett avtal om köp. Om aktiebolaget har utfärdat ett aktiebrev avseende den aktie som skall överlåtas skall en överlåtelseförklaring skrivas på baksidan av aktiebrevet och aktiebrevet skall överlämnas till den nye ägaren. Överlåtelsen skall anmälas till aktiebolaget genom att aktiebrevet visas upp eller genom att överlåtelsen styrks på annat sätt. Aktiebolagets styrelse är skyldig att föra bolagets aktiebok och i den skall överlåtelsen antecknas. Anteckningen i aktieboken är en förutsättning för att kunna rösta på bolagsstämma och har också andra rättsverkningar. Större aktiebolag, som börsbolag, är ofta så kallade avstämningsbolag, vilket innebär att bolaget inte använder sig av aktiebrev. Aktierna finns då noterade på aktieägarnas VP-konton och den datoriserade aktieboken förs av VPC på aktiebolagets uppdrag. Speciella regler gäller då för när man får utöva rösträtt på bolagsstämma, när rätt till utdelning på aktien uppkommer, med mera. En aktie är ett värdepapper och jämställs i viss mån med ett skuldebrev, vilket innebär att köplagen inte är tillämplig vid köp av smärre aktieposter. Om någon däremot köper alla aktier eller en stor del av alla aktier i ett aktiebolag rör det sig vanligen om en företagsöverlåtelse och då kan köplagen bli helt eller delvis tillämplig.

Synonymer till överlåtelse

  • överlåtande, överföring, avträdelse, transfer, avstående, avträde, endossemang, endossement, endossering, transport