Ett nätverk av jurister

Rättsfall från NJA (Högsta domstolen) - Jurist24

Rättsfall från NJA (Högsta domstolen) - Advokatbyrå24

Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats. Referaten kan läsas på webbplatsen Lagrummet.se från och med 1981. Äldre årgångar av NJA finns att tillgå på många bibliotek.

Från och med 2017 ges många prejudikat en benämning. Även äldre prejudikat ges ibland en benämning när de omnämns i ett senare avgörande. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av och hänvisningar till rättsfallet. Benämningen finns i anslutning till respektive avgörande på webbplatsen.

Wikipedia information om Nytt_juridiskt_arkiv

Nytt juridiskt arkiv Nytt juridiskt arkiv, NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar: Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-) Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen. Utförligare referat ges av sådana mål, som kan anses vara av något juridiskt värde, medan däremot beträffande de övriga införs endast kortare notiser, närmast avsedda för domaren och de i målet intresserade. Avd. 2, Tidskrift för lagstiftning (1876-) Här lämnas redogörelse för nya lagar med utdrag av förarbeten, översikt av de vid riksdagen behandlade lagfrågorna samt uppsatser i juridiska ämnen. Från början gavs NJA ut av häradshövdingen G. B. A. Holm, och därför används ibland förkortningen "H" i lagboken för hänvisningar till NJA avdelning 1.

Synonymer till arkiv

  • dokumentsamling, skriftsamling, urkundssamling; mapp, pärm, file; arkivbyggnad; tidskrift