Ett nätverk av jurister

Förhandsavtal - 5 punkter som måste finnas med! - Jurist24

Förhandsavtal - 5 punkter som måste finnas med! - Jurist24

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett avtal som ingås mellan en köpare och en säljare innan ett slutligt köpeavtal. Ett förhandsavtal är inte bindande, men det kan vara användbart för att visa intresse och förhandla om villkoren för affären. Ett förhandsavtal måste innehålla följande fem punkter:

 

– Parternas namn och kontaktuppgifter

– Objektet som ska köpas eller säljas, med en beskrivning och eventuella bilagor

– Priset eller prissättningsmetoden, samt betalningsvillkor och tidpunkt

– Eventuella villkor eller förbehåll som måste uppfyllas innan affären kan slutföras, till exempel besiktning, finansiering eller godkännande från tredje part

– Tidsfrist för att ingå det slutliga köpeavtalet, samt konsekvenser om någon part drar sig ur

 

Ett förhandsavtal bör vara tydligt och skriftligt, samt undertecknat av båda parter. Det är också bra att rådgöra med en jurist innan man ingår ett förhandsavtal, för att undvika eventuella tvister eller problem i framtiden.

Balder Fastigheter Förhandsavtal

Wikipedia information om Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare). De bostadsrättsföreningar i Sverige motsvaras i Finland av bostadsandelslaget (som är sällsynta). Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetsunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit. I en oäkta bostadsrättsförening i Sverige härrör mindre än 60 % av de totala intäkterna från medlemmarna, beräknat enligt en särskild formel. Distinktionen är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

Vad betyder bostadsrätt?

  • den rätt till en lägenhet som är förknippad med medlemskapet i en bostadsrättsförening