Ett nätverk av jurister

Vad gör en jurist? - Jurist24

Vad gör en jurist?

Vad gör en jurist?

En jurist är en person som har studerat juridik och har kunskap om lagar, regler och rättssystem. En jurist kan arbeta inom många olika områden, till exempel som advokat, domare, åklagare, notarie, juridisk rådgivare eller forskare.

Varierande arbetsuppgifter

En jurists arbetsuppgifter kan variera beroende på vilket område hen är specialiserad på, men gemensamt för alla jurister är att de analyserar, tolkar och tillämpar juridiska regler i olika situationer. En jurist kan till exempel hjälpa till med att skriva avtal, företräda klienter i domstol, ge råd om juridiska frågor eller utreda brott.

Synonymer till jurist

  • rättslärd, lagfaren person, advokat, lagklok, lagkarl, sakförare, notarie, försvarsadvokat, rättegångsbiträde, rättegångsombud, rättskunnig, rättsombud, lagkunnig

Wikipedia information om Jurist

Jurist En jurist, i vanlig mening någon som avlagt juristexamen (Jur.kand/LL.M.), är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförslag, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal. En jurist kan till exempel arbeta i domstol, på advokat- eller juristbyrå, i kommunal eller statlig förvaltning, i internationella organisationer, intresseorganisationer, politiska partier, banker, försäkringsbolag eller industri-/tjänsteföretag. För de flesta jurister ingår i arbetet att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material såsom lagtexter, förordningar, avtal och praktiska tillämpningar för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig på det problem som ska lösas. Jurister kan även arbeta med regelutveckling och att utforma förslag på ny eller förändrad lagstiftning, exempelvis vid expertmyndigheter eller departement. Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling. Att förhandla och företräda någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Bolagsjuristen företräder sitt företag när avtal och kontrakt ska tecknas med kunder eller andra företag. En jurist som arbetar i domstol företräder sin klient i olika mål.